För uppdragsgivare

På Compass arbetar vi utifrån en evidensbaserad praktik och skräddarsyr insatserna efter individens behov och kommunernas önskemål utifrån aktuella vård- och genomförandeplaner.

FÖR UPPDRAGSGIVARE

Evidensbaserad praktik

På Compass arbetar vi efter den evidensbaserade modellen som bygger på nedan kunskapskällor, vilka vi väger samman vid beslut om insatser: bästa tillgängliga kunskap, den enskildes erfarenheter, önskemål, situation och förutsättningar.
En evidensbaserad praktik innebär att vi använder flera kunskapskällor vid genomförandet av insatser på ett medvetet och systematiskt sätt.

Den evidensbaserade modellen
Bild från Socialstyrelsen

Kunskapskällorna som Compass använder:

Bästa tillgängliga kunskap

För oss är det viktigt att beslut om åtgärder grundar sig på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter, men eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla sociala insatser får vi ibland luta oss mot andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det kan till exempel vara kunskap om nyttan med insatser från den egna verksamheten i form av vår egna erfarna kunskap från arbetet med vår systematiska kunduppföljning och vår klagomålshantering.

Individens önskemål, situation och förutsättningar

På Compass tycker vi att det är viktigt att individens önskemål väger tungt vid val av insats och hur den utförs. När en person upplever en insats som relevant blir hen mer engagerad i genomförandet, vilket ökar sannolikheten för att insatsen blir till hjälp.
Vetenskaplig kunskap om insatsers effekter är en viktig utgångspunkt när det finns valmöjligheter. Det är dock inte givet att insatsen med vetenskapligt stöd används i det enskilda fallet. En insats kan till exempel förutsätta att det finns ett stödjande nätverk i den enskildes liv och om detta inte finns kanske inte insatsen fungerar fullt ut. I andra fall kan det också vara så att personen inte kan tänka sig att prova insatsen. Vidare kan den insats som har bäst evidens saknas där individen bor.

Den professionelles expertis

I en evidensbaserad praktik har den professionelle, med sin yrkeskunskap och erfarenhet, en betydande roll. I kompetensen hos Compass medarbetare ingår bland annat en empatisk förmåga, skicklighet i att identifiera individens svårigheter och problematik, att kritiskt värdera och förhålla sig till information liksom en förmåga att balansera och införliva all information inför beslutsfattandet som sker i samråd med den enskilde.
På Compass strävar vi efter att systematisk generera kunskap genom att fortlöpande följa upp hur det går för de enskilda individerna.

COMPASS ARBETSSÄTT

Familjebehandling- barn/ungdom boendes hemma

Målgrupp:

Familjer som behöver stöd och vägledning när föräldraförmågan är bristande eller nedsatt. När socialtjänsten överväger en placering av barnet/ungdomen när den unge hamnat i ett negativt mönster såsom familjekonflikt, drogmissbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa eller har skolproblem.

Vi på Compass arbetar relationsbyggande och motiverande med fokus att stärka föräldraförmågan för att få en trygg och stabil vardag tillsammans som familj. Vi synliggör de utmaningar som finns samtidigt som vi hjälper föräldern att se och göra mer av det som fungerar då vi utgår från ett salutogent förhållningssätt. Individens sociala relationer och nätverk arbetar vi aktivt med då vi ser vikten av att hitta möjligheter till utveckling.

Varje familj får en skräddasydd insats utifrån behov och stöd av en familjebehandlare. Tillsammans med en ungdomsbehandlare görs det en planering för gemensamma och individuella träffar. Compass familjebehandlare samordnar och ansvarar för att planeringen upprätthålls. Vi börjar främst med att skapa en bärande relation och tillsammans med föräldern kartlägger vi familjens behov av stöd. Genom relation, tydlighet, struktur och tillit sker behandlingsarbetet i samband med praktisk vägledning i hemmet, matlagning, aktiviteter, samtal och promenader m.m.

compass-i-helsingborg-ciof-stodboende-ungdomar-barn-familjer

Genom strukturerade samtal synliggör vi de mönster som finns i hemmet, hjälper föräldern att reflektera och få ökad insikt för att skapa förutsättningar till en förändring. Tillsammans arbetar vi för att uppnå mål. Familjebehandlaren och ungdomsbehandlaren samarbetar med andra aktörer såsom BUP, socialtjänst, volontärcenter, skola, sjukvård m.fl. för att stötta och vägleda familjen.

Compass behandlare arbetar lösningsfokuserat och relationsbyggande och lyckas på så sätt skapa en balanserad arbetsallians med familjen. Vi ser vikten av att stå kvar och att behandlarna har uthållighet.

Centrala delar av vårt arbete:

Tillgänglighet

Vid akuta situationer finns Compass behandlare tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året. Behovet av stöd och trygghet finns oavsett tid på dygnet och då ska det alltid finnas någon att vända sig till.

COMPASS ARBETSSÄTT

Familjebehandling- barn/ungdom boendes i familjehem

Målgrupp:

Compass familjebehandlare och ungdomsbehandlare vänder sig till de familjer där den unge blivit placerat i ett familjehem. Genom att kartlägga och arbeta utifrån behoven stöttar vi den biologiska föräldern i hens process vad gäller att öka förmågan att tillgodose sitt barns behov vid en eventuell hemgång. 

Vi på Compass arbetar med hela cirkeln som består av barnet, den biologiska föräldern och familjehemmet. För att få goda förutsättningar är det viktigt att alla är aktiva i behandlingsarbetet. Det är inte alltid ett barn kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Vi på Compass vill kunna stötta och vägleda både barnet och den biologiska föräldern i denna process. Genom att arbeta relationsbyggande och få förtroende vill vi vägleda den biologiska föräldern. Vidare vill vi öka insikten vad för stöd och behov barnet behöver få tillgodosett för att kunna bo hemma igen. I vissa fall acceptera att barnet inte kan bo hemma och hjälpa föräldern att stötta sitt barn på avstånd. 

compass-barn-ungdomar-hjalp-i-livet-helsingborg-familjer

Tillsammans arbetar vi för att uppnå mål. Familjebehandlaren samarbetar med andra aktörer såsom BUP, socialtjänst, volontärcenter, skola, sjukvård m.fl. för att stötta och vägleda bio-föräldern.

Familjebehandlaren kommer tillsammans med familjehemskonsulenten att arbeta för ett samarbete mellan den biologiska föräldern, barnet och familjehemmet. Familjehemmet inkluderas för att kunna finnas där för den unge i processen tillbaka till den biologiska föräldern eller i de fall barnet ska stanna i familjehemmet. Familjebehandlaren samordnar träffar med barnet och den biologiska föräldern, både individuellt och gemensamt i hemmamiljön. Genom att finnas för den biologiska föräldern i samtal men även i praktiskt handlande i hemmet synliggör vi det som den biologiska föräldern behöver arbeta med för att få hem sitt barn. Genom stöd och vägledning hjälper vi den biologiska föräldern att finna sin inre motivation i förändringringsprocessen. 

Tillsammans med familjehemskonsulenten planeras hembesök för barnet hos den biologiska föräldern där familjebehandlaren närvarar under tiden för att observera.  

I vissa fall har den unge behov av en egen ungdomsbehandlare. 

Målet är att hjälpa barnet och den biologiska föräldern i processen att förstå vad som sker. 

Tillgänglighet

Vid akuta situationer finns Compass behandlare tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året. Behovet av stöd och trygghet finns oavsett tid på dygnet och då ska det alltid finnas någon att vända sig till.

compass-barn-ungdomar-hjalp-familjer-hjalp-stod-skane
COMPASS ARBETSSÄTT

Stödboende och skyddat boende

I mötet med den enskilde tillämpar vi på Compass förhållningssättet motiverande samtal (MI) som grund. MI är en personcentrerad vägledningsmodell som sker i en anda av samarbete för att locka fram och stärka motivation till förändring, återhämtning och självmedkänsla. Utöver MI har vi kompetens och erfarenhet av att arbeta med olika insatser såsom återfallsprevention, Repulse, ART, CRA, HAP, CM, mindfullness mm. Vi finns även tillhands i vardagen för att ge stöd och vägledning rent praktiskt när det gäller ADL- träning och för att samordna insatserna till en fungerande helhet för den enskilde.

compass-barn-ungdomar-hjalp-familjer-hjalp-stod-skane-samtal-terapi
COMPASS ARBETSSÄTT

Grundläggande principer som styr arbetet på stödboendet

Grundantagandet i MI består i att det framförallt bör vara den enskildes mål och behov som är vägledande i det sociala arbetet. En grundläggande filosofi som ligger i linje med att vi på Compass vill göra den enskildes till en aktiv aktör i sitt liv och i sin process. Vi arbetar därför aktivt med att göra den enskilde delaktig i sin dagliga livsföröring, vid upprättandet av genomförandeplaner och vid aktuella insatser. Inom MI menar man att en individs motivation drivs utifrån hens vidare mål, värderingar och önskan om hur livet borde se ut. På Compass arbetar vi därför aktivt med att utforska dessa delar genom värderingskort, ambivalensutforskning, skattningsverktyg, beslutsbalanser mm.

MI har via forskning visat sig vara ett framgångsrikt förhållningssätt när det gäller i stort sett alla typer av mellanmänskliga relationer och förändringsprocesser. Inom MI utgår man från att det är den enskilde som är resursen och att det därför är den enskildes egen handlingskraft som ska stärkas, vilket är ett synsätt som vi på Compass delar.

compass-samtal-terapi-samtalsterapi-helsingborg-skane

På Compass strävar vi efter att framkalla tankar hos den enskilde istället för att följa idén om att det är vi som måste lösa den enskildes problem. Vi utgår ifrån att den är den enskilde som är resursen och har resurser att lösa sina egna problem med stöd av oss och aktuella aktörer i den enskildes liv. Vår uppgift är att försöka förstå den enskildes bild av sin situation, att locka fram resurser hos den enskilde samt att hitta hens inre motivation. Detta innebär således inte att den enskilde inte behöver stöd och vägledning, men att det sker i en anda av samarbete där den enskildes självbestämmande utövas så långt det är möjligt. Detta kan i praktiken till exempel ske genom att vi erbjuder information om en insats, att vi delger informationen för att därefter efterhöra vad den enskilde tyckte om det som sades. Därefter utforskar vi om detta skulle vara en väg värd att pröva för den enskilde. En annan viktig princip inom MI är autonomiprincipen som i korthet innebär respekt för människors självbestämmande. Inom MI menar man att man inte kan ta ifrån människor det valet. I praktiken innebär detta av vi tillstår valet och arbetar med det och öppet talar om de olika val som individen kan göra.

MI är ingen expertmetod varför förändringen sker i ett samarbete mellan den enskilde och oss på Compass. Vi är inga experter som ger och den enskilde den som passivt tar emot. Istället försöker vi skapa en positiv och personlig atmosfär som främjar förändring där den enskilde är en aktiv aktör i sitt eget liv.

compass-mi-repulse-samtal-terapi-stod-familj-individ-ungdom

Empati är en av de grundläggande principerna inom MI och hos oss på Compass, vilket yttrar sig genom att vi visar den enskilde acceptans. Genom att använda oss av olika kommunikationsverktyg, så försöker vi förstå den enskildes känslor och perspektiv utan att döma, kritisera eller skuldbelägga. Förhållningssättet att acceptera och respektera bygger upp en fungerande relation (terapeutisk allians) och stödjer den enskildes självkänsla och tillit till sig själv vilket främjar förändring/ återhämtning och självmedkänsla. En terapeutisk allians är ett samarbete mellan oss och den enskilde. Det är en överenskommelse om att vi är på väg mot ett bestämt mål som kan vara att ha en fungerande boendesituation, att bibehålla en fungerande skolgång, att få ett arbete eller meningsfull vardags osv. Med empati menar vi vår förmåga att förstå den enskildes tankar, känslor och svårigheter ur hens eget perspektiv. Empati underlättar i mångt och mycket den enskildes aktiva utforskning, återhämtning och självmedkänsla.