Våra verksamheter

Läs mer om våra olika verksamheter. Vi erbjuder olika slags stöd såsom familjehemsvård, bredvid boende, familjebehandling för barn/ungdom bosatta i hemmet och familjehem samt tilläggstjänster.

VERKSAMHETER

Familjehemsvård

compass-ciof-familj-terapi-stod-behandling-familjebehandling

Compass har erfarna jour- och familjehem som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardag. Familjerna har en god förmåga att ge omsorg, skapa trygghet, tillitsfulla relationer och goda coping strategier med stöd av konsulenterna.

VERKSAMHETER

Familjebehandling- barn/ungdom bosatta i hemmet

Compass erbjuder familjebehandling till familjer som behöver stöd och vägledning när föräldraförmågan är bristande eller nedsatt. När socialtjänsten överväger en placering av barnet/ungdomen när hen hamnat i ett negativt mönster såsom familjekonflikter, drogmissbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa eller har andra skolproblem mm. Compass erbjuder strukturerade samtal och kartläggning tillsammans med familjen. Skapar relation och deltar operativt i familjens vardag för att vägleda, stötta och följa upp.

Hos Compass kan familjer få stöd:

VERKSAMHETER

Familjebehandling- barn/ungdom bosatta i familjehem

Compass erbjuder familje- och ungdomsbehandling till den biologiska föräldern där barnet/ den unge blivit placerat i familjehem. Genom att kartlägga den unges behov och föräldrarnas förmåga arbetar vi med att stötta den biologiska föräldern i hens process för ökad förståelse och förmåga att tillgodose barnets behov vid en eventuell hemgång. I vissa fall hjälpa föräldern att acceptera att vara förälder på avstånd.

Hos Compass kan den biologiska föräldern få stöd:

compass-barn-ungdomar-hjalp-i-livet-helsingborg-foralder
VERKSAMHETER

Bredvid boende

Compass erbjuder bredvid boende för ungdomar som kommit en bit på vägen i sin självständighetsprocess, men som ännu inte är redo att ta steget till stödboende. Bredvid boende innebär att man är familjehemsplacerad, men att man har ett eget boende i nära anslutning till familjen. Här får man möjlighet att träna på sin dagliga livsföring samtidigt som man har närhet till trygga vuxna som kan ge stöd och vägledning.

compass-i-helsingborg-ciof-stodboende-ungdomar
VERKSAMHETER

Stödboende

En förutsättning för att tillvaron ska kunna fungera är att vi har någonstans att bo där vi känner oss trygga. Compass erbjuder stödboende med individuellt anpassat boendestöd för individer från sexton års ålder. Målgruppen är individer med psykosocialproblematik, antisocial personlighetsstörning, individer med beteendesvårigheter, beroende eller samsjuklighet.

Hos Compass kan du få stöd:

VERKSAMHETER

Skyddat boende

En förutsättning för att livet ska kunna fungera är att vi har någonstans att bo där vi känner oss trygga och säkra. Compass erbjuder skyddat boende med individuellt anpassat boendestöd för individer från sexton år. Mobila överfallslarm finns att tillgå.

Hos Compass kan du få stöd:

VERKSAMHETER

Tilläggstjänster

Vi på Compass erbjuder också tilläggstjänster: